Summum Ius summa InjurIa

Ne kadar çok kanun, o kadar az adalet (CICERO)

Qui audet vincit

Cesaret eden kazanır

Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat

İspat yükü inkar edene değil, iddia edene aittir

Ubi ius incertum ibi ius mullum

Hukukun belirsiz olduğu yerde hukuk yoktur

Nulla poena sine lege

Kanunsuz ceza olmaz

ÇETİNKAYA HUKUK BÜROSU

ÇETİNKAYA HUKUK BÜROSU'nun web sitesine hoşgeldiniz.

ÇETİNKAYA HUKUK BÜROSU, 1992 yılında kurulmuş olan BÜROSUmizin faaliyet gösterdiği özel hukuk alanları Aile, Kişi, Miras, Gayrimenkul, İş, Alacak ve Tazminat, Sözleşme, Tüketici, Ticaret ve Bilişim Hukuku alanlarıdır. Ofisimizin öncelikli değerleri dürüstlük, güvenilirlik, devamlılık, çalışkanlık ve kusursuzluktur.

Web sitemizin özel hukuk bölümünde, ÇETİNKAYA HUKUK BÜROSU'nin faaliyet gösterdiği özel hukuk alanlarına ilişkin çalışmaları yer almaktadır. Web sitemizde yer alan içeriğin site ziyaretçilerine yararlı olması dileğiyle…

AJANDA

 • 6736 SAYILI KANUNUN İHTİLAFLI ALACAKLARDA SULH OLUNMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ VE BAZI DEĞERLENDİRMELER

  “Vergi Affı” getiren 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, 3 Ağustos 2016 tarihinde kabul edilip, 19 Ağustos 2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, ihtilaflı vergi alacaklarında, vergi idaresi ile mükellef arasında, alacağın içinde bulunduğu durum dikkate alınarak belirli koşullarda sulh olunması...
  06.09.2016

 • BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİNİN KOMİSYON GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

  Çıkarılan son vergi affı kanunu olan, 11.9.2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”un aksine TBMM’ye 22.07.2016 tarihinde sevk olunan “Bazı Alacaklıların yeniden...
  26.07.2016

 • KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 6)

  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca hazırlanan ve 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğine ait değişiklikleri içeren KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 6) 21 Mayıs 2016 Tarihli ve 29718 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlandı. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama...
  23.05.2016

 • GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 292)

  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa, 10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesi ile yapılan düzenlemeyle getirilen genç girişimcilerde kazanç istisnasına ve 2 nci...
  05.05.2016

 • ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca hazırlanan ve 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğine ait değişiklikleri belirten ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1) 04 Mayıs 2016 Tarihli ve 29702 Sayılı Resmi...
  04.05.2016

 • GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 291)

  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca hazırlanan ) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elde tutulması ve elden çıkarılmasından sağlanan gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen gelirlerin tevkifat yoluyla vergilendirilmesine...
  21.04.2016

 • MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2)

  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca hazırlanan ve Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’e ait değişiklikleri belirten MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) 10 Nisan 2016 Tarihli ve 29680 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlandı. Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra...
  11.04.2016

 • ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14)

  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca hazırlanan ve 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, ikinci fıkrası ile yedinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları içeren ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) 5 Nisan 2016 Tarihli ve 29675 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlandı. Özel İletişim...
  05.04.2016

 • GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90)

  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca, 6802 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (z) bendine dayanılarak hazırlanan ve 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından...
  29.03.2016

 • ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 13)

  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca hazırlanan ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmeciler tarafından, radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformundan, kablo ortamından ve kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcıları üzerinden bedel...
  25.02.2016

Tümünü Listele
ÇETİNKAYA HUKUK BÜROSU SİRKÜLERLERİ
 • VERGİ HUKUKUNDA GERÇEK KİŞİLERE TEBLİGAT
  Özet Vergi idaresinin vergi ile ilgili ilk işleminden sonra vergilendirme süreci başlamış olur. Bu sürece ilgilisinin de dahil olabilmesi için bireyin bundan haberdar olması gerekir. Bir kimse aleyhine başlatılan hukuki işlemlerin muhatabına bildirme, kişinin aleyhine yürütülen muameleye karşı bir şeyler söyleme hakkı verir. Bu haliyle de tebligat, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ilkelerinden savunma hakkını, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde belirtilen adil yargılanma hakkının uzantısı “çelişmeli yargı hakkını” ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda korunan “hukuki dinlenilme hakkını” muhafaza eder niteliktedir. Tebligatın usulüne uygun yapılmaması veya hiç yapılmamış olması tarafların teşkil etmemesi (teşkili tarafeyn) anlamına gelecek ve yeniden yargılama anlamına gelecektir. Anahtar...

  İndir 01.10.2014

 • YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA DEFTER VE BELGELERİ GİZLEME SUÇU VE CEZALARI
  Özet Vergi Usul Kanunu’na göre defter ve belge tutması kanunla belirlenmiş kişiler bu belge ve defterleri 5 yıl saklamak ve talep halinde ibraz etmek mecburiyetindedirler. Bu yükümlülüğe uyulmadığında, VUK 344. Madde uyarınca vergi ziyaı cezası kesilir bunun yanında da mükellef VUK 359/2-a kapsamında da 18 ay ile 36 ay arası hapis cezasına mahkûm edilir. Bu çalışmada kısa açıklamalar ve emsal yargı kararları eşliğinde defter ve belgeleri ibraz etmeme (gizleme, saklama) suçu ele alınmıştır. Anahtar Kelimeler Defter ve Belge Gizleme, Defter ve Belgeleri İbrazdan Kaçınma, Defter ve Belgeleri Saklama, Defter ve Belgeleri İncelemeye İbraz Etmeme, Vergi Kaçakçılığı, Vergi Ziyaı, Hükmün Açıklanma-sının Geri Bırakılması Defter ve Belge Tutma Yükümlülüğü Vergi Usul Kanunu 253. Madde; “Vergi Usul...

  İndir 17.09.2014

 • ANAYASA MAHKEMESİNİN GELİR VERGİSİ TARİFESİNİN %35 DİLİMİNİ ÜCRETLİLER BAKIMINDAN İYİLEŞTİREN KARARI ÜZERİNE
  Özet 2006 yılı öncesinde ücret gelirleri ve diğer gelirlere iki ayrı vergi tarifesi uygulanmakta iken, 5479 sayılı Kanunla iki ayrı tarife uygulaması sona erdirilmiş ve 2006 yılı gelirlerinden itibaren tüm gelirler için tek vergi tarifesi uygulamasına geçilmiştir. Yasal düzenleme ve uygulama bu yönde iken, Gelir Vergisi kanununun 103. maddesine 5479 Sayılı Yasa’nın 1. maddesi ile getirilen “… fazlası % 35 oranında…” ibaresinin Anayasa’ya aykırılığı Anayasa Mahkemesi’nde hem doğrudan dava açılmak ve hem de vergi yargısı mercilerince ileri sürülen iddialar ciddi bulunmak suretiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava konusu olmuş, Anayasa Mahkemesi aynı konuda birleşen çok sayıda dosya üzerinden verdiği 15.10.2009 tarih, 2006/95 E., 2009/144 K. sayılı kararı ile tarifenin dördüncü gelir...

  İndir 14.08.2014

 • VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU OLANAĞININ GETİRİLMİŞ OLMASI ÜZERİNE
  Özet Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı; 07.11.1982 tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını değiştiren 07.05.2010 tarih ve 5982 sayılı Kanun ile mevzuatımıza girdi ve sözkonusu Kanun’un 18. maddesiyle Anayasa’nın 148. maddesinin birinci fıkrası, birinci cümlesine; “… ve bireysel başvuruları karara bağlar.” düzenlemesi ilavesi edildi. Yine, aynı maddeye, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruya ilişkin olarak 2. fıkradan sonra gelmek üzere, 3. 4. ve 5. fıkralar eklendi. Anayasa’nın 148. maddesine eklenen 5. fıkra hükmüne uygun olarak 30.03.2011 tarih ve 6216 sayılı “Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun” çıkarılarak yasal düzenleme, daha sonra da “Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü” de yayınlanarak ikincil mevzuat...

  İndir 09.08.2014

 • TİCARİ FİRELERE İLİŞKİN YÜKLENİLEN KDV’LERİN İHYASI HUKUKA AYKIRIDIR
  Konu Nedir? Maliye Bakanlığı’nın KDVK Md. 30/c’de düzenlenen “zayi mallar” ile ilgili görüş değişikliğini içeren 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğini yayınlaması; miadı dolan, iradi ya da gayri iradi ziyaa uğrayan veyahut fire olan mallara nasıl uygulanacağı konusunda çok sayıda belirsizliği beraberinde getirdi. Sözkonusu 05.12.2009 tarihli, 27423 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde kullanım süresi geçen veya kullanılamayacak hale gelen mallara ilişkin yüklenilen KDV’nin ihya edileceği, Genel Tebliğin (E) bölümünde şu şekilde açıklanıyor: “E- KULLANIM SÜRESİ GEÇEN VEYA KULLANILAMAYACAK HALE GELEN MALLARA İLİŞKİN YÜKLENİLEN KDV HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM Gelir İdaresi Başkanlığına intikal eden olaylardan; mükelleflerin faaliyetlerine ilişkin olarak...

  İndir 08.08.2014

GÜNCEL VERGİ
DAVALARI
HAKSIZ TAHSİL EDİLEN VERGİLERİN MÜKELLEFE GERİ VERİLMESİNDE FAİZ ÖDENMESİ

Uyuşmazlık Konusu Fazla veya yersiz olarak tahsil edilen vergilerin mükellefe red ve iadesinde ödenecek faize ilişkin kanuni düzenleme Vergi Usul Kanununun 112/4’üncü maddesinde yer alıyor: “4. (Yeniden düzenleme: 6322-31.5.2012/m.14) Fazla veya yersiz olarak tahsil edilen vergiler, fazla veya yersiz tahsilatın mükelleften kaynaklanması halinde düzeltmeye dair müracaat...
GÜNCEL VERGİ
KARARLARI
ÖDENMEYEN İTHALAT VERGİLERİNİN TAHSİLİ AMACIYLA GÜMRÜK MÜŞAVİRİ ADINA SIRA GÖZETİLMEKSİZİN EK TAHAKKUK YAPILMASI...

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 30.04.2014 gün, 2014/261E., 2014/328K. sayılı kararı ile; temsil hükümlerine göre yapılan ithalatlarda, ithalat vergilerinin kısmen veya tamamen ödenmemesinden, gümrük müşavirlerinin de ithalatçı ile birlikte müteselsilen sorumlu oldukları hususunu dikkate alarak, gümrük idaresince, ödenmeyen ithalat vergilerinin tahsili amacıyla gümrük müşaviri adına...
İLK BAKIŞTA
KİTAPÇIKLARIMIZ
 • VERGİ HUKUKUNDA UZLAŞMA
  Bu çalışmamız, Vergi Hukukunda Uzlaşma kurumunun 2005 yılında geçerli olan düzenlemeleri açıklamaktadır.
 • VERGİ HUKUKUNDA İLKELER
  2005 Yılına ait bu çalışmamızda, Türk vergi hukuku ilkelerine ilişkin görüş ve yorumlarımız yer almaktadır.
 • VERGİ UYUŞMAZLIKLARI REHBERİ
  2005 tarihinde kaleme alınan ve 2008 yılında güncellenen bu çalışmada vergi uyuşmazlıkları ile ilgili özet bilgi verilmiştir.
 • VERGİ HUKUKUNDA YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI
  2005 Yılına İlişkin bu çalışmamızda vergi borcu nedeniyle yurt dışı çıkış yasağının Anayasaya aykırı olduğu savunulmuştur.
Basılı kitapçık talebi için: 0212 212 99 55
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry